Fajr: 6.15 am          Duhur/Juma: 2:00 pm        Asr: 7.00 pm         Magrib:   Sunset                Isha:  9.45pm