Fajr: 6.30 am          Duhur/Juma: 2:00 pm        Asr: 7.00 pm          Magrib:   Sunset                   Isha:  9.30 pm