Fajr: 5. 45 am          Duhur/Juma: 2:00 pm        Asr: 7.00 pm         Magrib:   Sunset                Isha:  10.15